Vraag en antwoord

De meest relevante en voorkomende vragen over de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht vindt u hier. De vragen zijn eenvoudig te doorzoeken met de zoekfunctie direct hieronder. Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons weten via de contactpagina.

Op de A27/A12 Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen. Dagelijks passeren zo’n 180.000 voertuigen de A27/A12. Het wordt daarom ook wel de draaischijf van het Nederlandse wegennetwerk genoemd. Dit zorgt voor files, geluidoverlast, luchtverontreiniging en voor sluipverkeer op de omliggende wegen.

Meer capaciteit

We passen de A27/A12 Ring Utrecht onder andere aan omdat het verkeer blijft toenemen. Dit komt door algemene, landelijke mobiliteitstrends, door de relatief sterke groei van Utrecht (onder andere als gevolg van de ontwikkeling Utrecht Science Park / De Uithof) en door de verschuiving van het autoverkeer van het onderliggende wegennet (zoals de Waterlinieweg) naar de A27/A12 Ring Utrecht.

Meer veiligheid en leefbaarheid

Om de doorstroming beter en veiliger te maken, vergroot Rijkswaterstaat de capaci­teit van de A27 en A12 bij Utrecht. We leggen extra rijstroken aan en scheiden drukke verkeersstromen. Waar mogelijk verbeteren we ook de leefbaarheid, door bijvoorbeeld nieuwe en hogere geluid­ schermen te plaatsen. Een overzicht van wat we precies waar doen, vindt u in onze digitale projectkaart.

De Ring Utrecht is de ringweg om de stad Utrecht. De Ring bestaat uit 4 delen, waarvan 3 autosnelwegen. Namelijk de A2 aan de westzijde, de A12 aan de zuidzijde en de A27 aan de oostzijde. Het noordelijk deel van de Ring Utrecht wordt gevormd door de N230. De ringweg is in totaal 31 km lang.

We pakken niet de hele Ring aan, maar alleen de A12 en de A27. Daarnaast wordt een klein gedeelte van de A28 aangepast. De gemeente Utrecht bereidt de aanpassing van de NRU voor.

Rijkswaterstaat werkt in de omgeving van de Ring Utrecht ook aan:

Momenteel werken we aan een nieuw tracébesluit. Dit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld, waarna het ter inzage wordt gelegd voor beroep. Wanneer het werk start is op dit moment nog niet bekend. Zodra meer bekend is over de exacte planning, leest u dit op deze website.

We werken momenteel aan een nieuw tracébesluit. Tot dit besluit getekend is – naar verwachting in 2020 – voeren we geen voorbereidend werk meer uit. Eerder hebben we onder andere gewerkt aan de verplaatsing van kabels en leidingen bij het Merwedekanaal, de A12 ter hoogte van Hoograven en Lunetten en aan het verleggen van het fietspad en het verbreden van een watergang aan de westzijde van de Laagravenseplas Noord.

Dat de A27/A12 Ring Utrecht wordt aangepast heeft impact op de natuur. We proberen de negatieve effecten in eerste instantie te voorkomen en verminderen. Natuur die wordt beschadigd, compenseren we ruim. Voor de 8,26 ha die verdwijnt, brengen we ruim 33 ha nieuwe natuur terug.

Boscompensatie

We zorgen voor 2 soorten compensatie: boscompensatie en natuurcompensatie. Met de boscompensatie worden in totaal meer bomen teruggeplaatst dan gekapt. Dit doen we zoveel mogelijk direct wanneer het werk klaar is en zo dicht mogelijk bij de plek waar is gekapt. We kappen alleen als dat écht nodig is voor de wegverbreding of veiligheid. Kappen uit esthetisch oogpunt doen we niet. 

Natuurcompensatie

Natuurcompensatie gaat over het leefgebied van dieren en planten. Natuurcompensatie speelt op een aantal plekken waar sprake is van hoogwaardige natuurkwaliteit: het Natuurnetwerk Nederland. We compenseren aangetaste natuur door het verbeteren van leefgebieden of nieuwe gebieden te ontwikkelen. Het verwerven, inrichten en langdurig beheren van dit soort nieuwe natuur hoort ook bij de compensatie. Voor de A27/A12 Ring Utrecht worden 3 nieuwe natuurgebieden ingericht: Bunkerperceel in Amelisweerd, Niënhoftussen Bunnik en Zeist en Bureveld / Sandwijck ten zuiden van De Bilt. Deze locaties zijn gekozen in overleg met de omliggende gemeenten, provincies en natuurorganisaties.

Ecopassages

Ook komen er 4 nieuwe ecopassages. De huidige ecopassages blijven bestaan en worden waar mogelijk verbeterd.

Lees meer

Bekijk ook ons themadossiers Natuurcompensatie en Boscompensatie.

We verbeteren de leefbaarheid door stiller asfalt te gebruiken en door extra, hogere of langere geluidschermen te plaatsen. In onze digitale projectkaart kunt u de situatie nu vergelijken met de toekomstige situatie. 

Bekijk ook ons themadossier Geluid.

Stikstof is een kleur- en reukloos gas. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Stikstof zelf is niet schadelijk voor mens of milieu. Maar in combinatie met zuurstof of waterstof, is stikstof dat wél. Deze combinaties noemen we stikstofoxiden (stikstof met zuurstof) en ammoniak (stikstof met waterstof). Stikstofoxiden ontstaan vooral door uitlaatgassen en industrie. Ammoniak komt voornamelijk voort uit veeteelt. 

Slecht voor biodiversiteit

Deze stikstofoxiden en ammoniak komen via de lucht of via neerslag terecht in de natuur. Dat is niet direct slecht, omdat veel planten er beter door gaan groeien. Stikstof wordt pas een probleem als er te veel van is. Sommige planten groeien dan heel goed, maar verdrukken daardoor planten die beter gedijen op voedselarme grond. En dat gaat ten koste van de biodiversiteit. 

Programma Aanpak Stikstof

Ook bij bouw- en infraprojecten komt stikstof vrij. Om dit te compenseren, werd vaak de PAS-regeling gebruikt: het Programma Aanpak Stikstof. Zo ook in het Tracébesluit Ring Utrecht. Met de PAS was het mogelijk een vergunning te krijgen, als er in de toekomst maatregelen genomen zouden worden om de natuur te herstellen. Bijvoorbeeld: als we stráks allemaal in elektrische auto’s rijden, compenseert dat de extra stikstof de we nú uitstoten.  

Nieuw tracébesluit

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat de toekomstige maatregelen zoals in de PAS geen solide onderbouwing zijn voor stikstofcompensatie: stikstofcompensatie moet nú al concreet zijn, niet pas in de toekomst. De PAS mag daarom niet meer worden gebruikt en het tracébesluit is vernietigd. We werken daarom aan een nieuw tracébesluit, op basis van nieuwe wet- en regelgeving. De landelijke snelheidsverlaging van 130 naar 100 kilometer per uur overdag is onderdeel van deze regelgeving. Het nieuwe tracébesluit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld. Zodra meer bekend is over de exacte planning, leest u dit op deze website.

Lees meer

Het nieuwe tracébesluit zal op hoofdlijnen overeenkomen met het tracébesluit uit 2018. Er wordt daarom geen nieuw ontwerp-tracébesluit opgesteld en er volgt geen nieuwe inspraakprocedure met zienswijzemogelijkheid. Wel bestaat er een wettelijke mogelijkheid in in beroep te gaan. Wanneer het tracébesluit ter inzage ligt, vindt u hier meer informatie over de beroepsprocedure.

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een project van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen