Vraag en antwoord

De meest relevante en voorkomende vragen over de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht vindt u hier. De vragen zijn eenvoudig te doorzoeken met de zoekfunctie direct hieronder. Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons weten via de contactpagina.

Op de A27/A12 Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen. Dagelijks passeren zo’n 180.000 voertuigen de A27/A12. Het wordt daarom ook wel de draaischijf van het Nederlandse wegennetwerk genoemd. Dit zorgt voor files, geluidoverlast, luchtverontreiniging en voor sluipverkeer op de omliggende wegen.

We passen de A27/A12 Ring Utrecht onder andere aan omdat het verkeer blijft toenemen. Dit komt door algemene, landelijke mobiliteitstrends, door de relatief sterke groei van Utrecht (onder andere als gevolg van de ontwikkeling Utrecht Science Park / De Uithof) en door de verschuiving van het autoverkeer van het onderliggende wegennet (zoals de Waterlinieweg) naar de A27/A12 Ring Utrecht.

Om de doorstroming beter en veiliger te maken, vergroot Rijkswaterstaat de capaci­teit van de A27 en A12 bij Utrecht. We leggen extra rijstroken aan en scheiden drukke verkeersstromen. Waar mogelijk verbeteren we ook de leefbaarheid, door bijvoorbeeld nieuwe en hogere geluid­ schermen te plaatsen. Een overzicht van wat we precies waar doen, vindt u in onze digitale projectkaart.

De Ring Utrecht is de ringweg om de stad Utrecht. De Ring bestaat uit 4 delen, waarvan 3 autosnelwegen. Namelijk de A2 aan de westzijde, de A12 aan de zuidzijde en de A27 aan de oostzijde. Het noordelijk deel van de Ring Utrecht wordt gevormd door de N230. De ringweg is in totaal 31 km lang.

We pakken niet de hele Ring aan, maar alleen de A12 en de A27. Daarnaast wordt een klein gedeelte van de A28 aangepast. De gemeente Utrecht bereidt de aanpassing van de NRU voor.

Rijkswaterstaat werkt in de omgeving van de Ring Utrecht ook aan:

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 lag tot en met dinsdag 4 oktober 2022 ter inzage. De Raad van State neemt ingediende beroepen in behandeling en doet hierover op een later moment uitspraak, ook over de eerdere beroepen op het Tracébesluit 2020. Het Tracébesluit 2022 en andere documenten vindt u in de Bibliotheek.

Parallel aan de procedure bij de Raad van State werkt de regio aan een mogelijk alternatief. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 maart 2022 de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over de voortgang van de procedure voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht en het proces met regiopartijen gemeente en provincie Utrecht. Lees er hier meer over.

Bij de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht compenseren we bos en natuur. Er komt meer bos terug (64,7 hectare), dan dat er weggaat (59 hectare). De boscompensatie vindt zoveel mogelijk plaats in de directe omgeving van het project.

Voor de 8,26 hectare natuur die verdwijnt, brengen we 33 hectare nieuwe hoogwaardige natuur terug. We compenseren natuur zoveel mogelijk binnen het bestaande Natuurnetwerk Nederland (NNN).

We zorgen voor 2 soorten compensatie: boscompensatie en natuurcompensatie. Met de boscompensatie worden in totaal meer bomen teruggeplaatst dan gekapt. Dit doen we zoveel mogelijk direct wanneer het werk klaar is en zo dicht mogelijk bij de plek waar is gekapt. We kappen alleen als dat écht nodig is voor de wegverbreding of veiligheid. Kappen uit esthetisch oogpunt doen we niet. 

Natuurcompensatie gaat over het leefgebied van dieren en planten. Natuurcompensatie speelt op een aantal plekken waar sprake is van hoogwaardige natuurkwaliteit: het Natuurnetwerk Nederland. We compenseren aangetaste natuur door het verbeteren van leefgebieden of nieuwe gebieden te ontwikkelen. Het verwerven, inrichten en langdurig beheren van dit soort nieuwe natuur hoort ook bij de compensatie. Voor de A27/A12 Ring Utrecht worden 3 nieuwe natuurgebieden ingericht: Bunkerperceel in Amelisweerd, Niënhoftussen Bunnik en Zeist en Bureveld / Sandwijck ten zuiden van De Bilt. Deze locaties zijn gekozen in overleg met de omliggende gemeenten, provincies en natuurorganisaties.

Ook komen er 4 nieuwe ecopassages. De huidige ecopassages blijven bestaan en worden waar mogelijk verbeterd.

U leest meer over dit onderwerp op de pagina's Natuurcompensatie en Boscompensatie.

Door stiller asfalt en nieuwe, hogere of langere geluidschermen vindt er op veel plekken langs het tracé een afname plaats van het geluid. In onze digitale projectkaart kunt u de situatie nu vergelijken met de toekomstige situatie. 

U leest meer over dit onderwerp op de pagina Geluid.

Over het eerder vastgestelde Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2020 (hierna: Tracébesluit 2020) loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Sinds het vaststellen van het Tracébesluit 2020 zijn de te hanteren uitgangspunten voor het berekenen van stikstofneerslag door projecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000) gewijzigd. Daarom is het onderzoek naar de neerslag van stikstof geactualiseerd. In het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 (hierna: Tracébesluit 2022) zijn aanvullende maatregelen vastgelegd om mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te verminderen en/of te voorkomen. Ook is de omvang van de compenserende maatregelen geactualiseerd.

Daarnaast bevat het Tracébesluit 2022 enkele wijzigingen in de lijst met maatregelen die worden genomen om de effecten op beschermde diersoorten te mitigeren of te compenseren.

Cookie-instellingen