Tracébesluit 2020

02-12-2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 17 november 2020 het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. Het tracébesluit ligt ter inzage van woensdag 2 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2021. Wat dat betekent leest u op deze pagina.

Tracébesluit 2020

Het Ontwerptracébesluit 2016 en het daarbij behorende milieueffectrapport uit 2016 zijn de basis voor het Tracébesluit 2020. Ten opzichte van het ontwerptracébesluit 2016 zijn er enkele aanvullingen of wijzigingen doorgevoerd op de volgende thema’s:

 • Stikstof: In het nieuwe Tracébesluit 2020 is voor de effecten van stikstof op Natura 2000 een zogeheten passende beoordeling opgesteld, op basis waarvan mitigerende en compenserende maatregelen in het besluit zijn opgenomen.
 • De wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit uit 2016 naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de wijzigingen uit het Tracébesluit 2018, zijn meegenomen in het Tracébesluit 2020.
 • De voorkeursbouwmethode bemalen met schermwand ter plaatse van de verdiepte ligging A27 is beschreven.
 • De verkeersgegevens zijn geactualiseerd, waaronder de verwerking van de consequenties van het kabinetsbesluit van november 2019 over de verlaging van de maximumsnelheid tussen 06.00 uur en 19.00 uur op autosnelwegen.
 • Het stillere asfalt, de hoogte en lengte van de geluidschermen uit het ontwerptracébesluit en de in de Bestuursovereenkomst (BOK) opgenomen aanvullende bovenwettelijke geluidmaatregelen zijn de basis voor het tracébesluit 2020. De vormgeving van de geluidschermen is op onderdelen gewijzigd (rechtopstaand in plaats van 10 graden achterover). Hierdoor kunnen ze aan beide zijden met beplanting worden uitgevoerd (groene schermen). Tevens is het ruimtebeslag hiermee kleiner. Daarnaast zijn kleine aanpassingen van de locatie of de wijze van uitvoering van enkele schermen en aanvullende maatregelen om geluideffecten gelijk te houden aan het Ontwerptracébesluit 2016 in het tracébesluit opgenomen.
 • Een aantal overige wijzigingen, veelal afkomstig vanuit het omgevingsproces met andere overheden of eigenaren van aangrenzende percelen.

Een volledige beschrijving van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit is te vinden in de Nota van Wijziging 2020. U kunt het nieuwe tracébesluit interactief bekijken in onze digitale projectkaart. Daarnaast vindt u meer informatie over het project in de factsheet A27/A12 Ring Utrecht

In het document Specifieke invoer- en onderzoeksgegevens vindt u meer informatie over de gebruikte gegevens voor de thema's geluid, verkeer en stikstof.

Documenten bekijken

Alle documenten staan vanaf woensdag 2 december 2020 op de website Platform Participatie en zijn ook te vinden in de Bibliotheek op deze website. Op papier kunt u de stukken van woensdag 2 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2021 inzien op de volgende locaties:

 • Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt
 • Gemeente Houten, Onderdoor 25, Houten
 • Gemeente Bunnik, Singelpark 1, Odijk
 • Gemeente Nieuwegein, Stadsplein 1, Nieuwegein 
 • Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, Utrecht
 • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
 • Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht

LET OP: In verband met de kerstvakantie en de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID­19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Beroepsprocedure

Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van donderdag 3 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2021 beroep instellen tegen het tracébesluit door het indienen van een beroepschrift. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend ontvangen per post de beantwoording van hun zienswijze. Alle verdere informatie over de beroepsprocedure is in te zien via de website van het Platform Participatie. U kunt hier ook terecht met vragen over de procedure. 

Informatie en vragen

Voor inhoudelijke vragen kunt u gratis contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 of per e-mail via 08008002@rws.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 89 99. 

Vervolg op het tracébesluit

Rijkswaterstaat bereidt de komende periode de aanbesteding van de verschillende contracten voor. Het project wordt aanbesteed in 4 contracten, te weten: contract Galecopperbrug (A12 over het Amsterdam-Rijnkanaal), contract Zuid (o.a. A12 en verdiepte ligging A27), contract Noord (o.a. aanpassing knooppunt Rijnsweerd) en de realisatie van de natuurcompensatiegebieden. Rijkswaterstaat bereidt momenteel de aanbesteding van het contract Galecopperbrug voor. Daarna volgen contract Zuid, Noord en natuurcompensatie. 

Waarom een nieuw tracébesluit?

Als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak op 29 mei 2019, heeft de Raad van State in juli 2019 geoordeeld dat het toenmalige tracébesluit voor Ring Utrecht niet in stand kon blijven. Een nieuw tracébesluit was nodig. Hiervoor zijn de stikstofeffecten van het project in kaart gebracht en ecologisch beoordeeld. Voor de mogelijk significante effecten wordt o.a. gebruik gemaakt van de stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem. Het gaat om ruimte die door de generieke snelheidsverlaging is gecreëerd. De resterende effecten worden gecompenseerd met hoogwaardige natuur, naast de juridisch noodzakelijke compensatie. Ook zijn de verkeersgegevens geactualiseerd zodat het tracébesluit op de meest recente gegevens berust. De geluidmaatregelen zijn ongewijzigd, inclusief de bovenwettelijke maatregelen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen