Commissie m.e.r. geeft tweede advies

23-07-2020

Op donderdag 23 juli 2020 heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. een tweede advies uitgebracht over de actualisatie van het milieueffectrapport (MER) voor de beoogde bouwmethode ter plaatse van de verdiepte ligging van de A27. 

Dit tweede advies is een vervolg op het advies dat de Commissie op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in april uitbracht over de conceptversie van het MER deelrapport. Het ministerie heeft naar aanleiding van dit eerste advies het rapport op de relevante onderwerpen aangevuld, de resultaten van onderzoeken toegevoegd en waar nodig aanvullend onderzoek gedaan.

Geactualiseerd deelrapport MER over de beoogde bouwmethode

In het geactualiseerde MER is een beheersmaatregel uitgewerkt bij de bouwmethode met tijdelijke verlaging van de grondwaterdruk (bemaling), in de vorm van een waterremmende schermwand. Er zijn ook aanvullende maatregelen uitgewerkt, zoals het principe om ‘met de hand aan de kraan’ meer of minder grondwater terug in de bodem te leiden. De maatregelen zorgen ervoor dat een mogelijke verhoging van de grondwaterstand rond Amelisweerd wordt beperkt en dat er geen negatieve effecten optreden op bomen en vegetaties. 

Advies Commissie m.e.r.

De Commissie geeft in het nieuwe advies aan dat het geactualiseerde MER over de beoogde bouwmethode helder is opgebouwd en voor veel onderwerpen gedetailleerde informatie bevat. De Commissie vindt dat het aangevulde rapport nu goed laat zien waarom de minister kiest voor de bouwmethode met een schermwand in de ondergrond en terugpompen van grondwater in de bodem. Op die manier kan het grondwaterpeil goed onder controle blijven. Ook maakt het geactualiseerde MER duidelijk waar archeologische waarden verwacht worden.

Overige bevindingen Commissie m.e.r.

De Commissie merkt op dat het thema stikstof en de verkeerskundige uitgangspunten geen onderdeel zijn van dit MER over de bouwmethode. Rijkswaterstaat actualiseert deze thema’s in het overkoepelende MER voor het gehele project A27/A12 Ring Utrecht. Dit overkoepelende MER komt met het tracébesluit ter inzage te liggen. De thema’s zijn daarmee geen onderdeel van deze specifieke adviesvraag aan de Commissie. Daarnaast geeft de Commissie als aandachtspunt mee de gevolgen van geluid op broedvogels nader te onderzoeken. In aanloop naar het vaststellen van het tracébesluit wordt het MER deelrapport over de beoogde bouwmethode op dit punt en een aantal andere aandachtspunten op het gebied van archeologie en duurzaamheid aangevuld.

Lees hier het persbericht van de Commissie m.e.r.

Lees hier het volledige advies van de Commissie m.e.r.

Lees hier de actualisatie MER A27/A12 Ring Utrecht

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen